Powiedz nam trochę o sobie

Wypełnij poniższy formularz.
Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez nomee sp. z o.o. (zwana dalej „Administratorem). Administrator danych zapewnia, że chroni dane osobowe, które zbiera poprzez panel administracyjny.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest nomee sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pięknej 15/12 w Warszawie, zarejestrowana pod numerem REGON 365887457, NIP 7010633897

 

Inspektorem ochrony danych w nomee.pl jest Marek Szmalc, adres e-mail: marek@nomee.pl

 

Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez Panel Administracyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

 

Dane osobowe

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Bezpieczeństwo danych

 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL oraz stosuje silne zapory zabezpieczające serwis i bazę danych.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 

 • bezpieczeństwo - zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych,
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • prawidłowość  - z dbałością o prawidłowość danych,
 • legalizm - w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem,
 • zasada rzetelności- rzetelnie i uczciwie,
 • w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,
 • adekwatność-nie więcej niż potrzeba,
 • czasowość - nie dłużej niż potrzeba.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

 

Cele przetwarzania

 

Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

 • wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
 • prowadzenia działań marketingowych (wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną),
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres przetwarzania danych

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych to:

 

 • dla celu związanego z dostępem do panelu administracyjnego lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego,
 • dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,
 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, numer NIP,
 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres.

Podanie danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 

zakładanie konta w panelu nomee (usług dotycząca rejestracji konta w panelu nomee). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do utworzenia konta i prowadzenia go co skutkuje brakiem możliwości utworzenia konta. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

 

z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

 

 

Okres przechowywania danych

 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

 

dla celu związanego z korzystaniem z panelu nomee, dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

dla celu marketingu, dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej.

 

 

Odbiorcy danych

 

Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie Serwisu internetowego. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom świadczącym obsługę programistyczno-informatyczną dla panelu administracyjnego,
 • podmiotom którym zostały wystawione faktury oraz inne dokumenty przez panel nomee
 • podmiotom świadczącym usługę w zakresie e-mail marketingu.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

W sytuacji, gdy Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe przysługują Państwu następujące prawa:

 

prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: nomee sp. z o.o., Piękna 15/12, 00-549 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nomee.pl